• સી. બી. પટેલ આર્ટ્સ કૉલેજ , નડીઆદ
 • યુ.ટી.એસ. મહિલા આર્ટ્સ કૉલેજ , નડીઆદ
 • આઈ. વી. પટેલ કૉલેજ ઓફ કોમર્સ, નડીઆદ
 • જે. એન્ડ જે. કૉલેજ ઓફ સાયન્સ, નડીઆદ
 • એમ. એસ. ભગત એન્ડ સી. એસ. સોનાવાલા લૉ કૉલેજ , નડીઆદ
 • શ્રી એસ. ડી. પટેલ આર્ટ્સ એન્ડ સી.એમ. પટેલ કોમર્સ કૉલેજ, આંકલાવ
 • કે.એસ.આર્ટસ એન્ડ વી.એમ.પારેખ કોમર્સ કૉલેજ, કપડવંજ
 • પારેખ બર્ધસ સાયન્સ કૉલેજ, કપડવંજ
 • શ્રી આર.પી.પટેલ આર્ટસ, શ્રી કે.બી.કોમર્સ એન્ડ શ્રીમતિ બી.સી.જે.સાયન્સ કૉલેજ, ખંભાત
 • ખેડા આર્ટર્સ એન્ડ કોમર્સ કૉલેજ, ખેડા.
 • માણેકચોક કો-ઓપ. બેન્ક આર્ટસ પીપલ એન્ડ મહેમદાવાદ અર્બન પીપલ કો-ઓપ બેન્ક કોમર્સ કૉલેજ, મહેમદાવાદ
 • એમ.ડી.શાહ કોમર્સ એન્ડ બી.ડી. પટેલ આર્ટસ કૉલેજ, મહુધા
 • ડી.એમ.પટેલ આર્ટસ એન્ડ શ્રી એસ.એસ.પટેલ કોમર્સ કૉલેજ, ઓડ
 • ભવન્સ શ્રી આઈ.એલ.પંડ્યા આર્ટસ, સાયન્સ એન્ડ શ્રીમતિ જશોદાબેન એમ. શાહ કોમર્સ કૉલેજ, ડાકોર
 • શ્રીમતિ સરલાબેન ભાનુભાઈ પટેલ આર્ટસ એન્ડ શ્રી રામભાઈ નાથાભાઈ અમીન કોમર્સ કોર્લેજ, વસો
 • શ્રી આર.કે.પરીખ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, પેટલાદ
 • શ્રીમતિ એસ.આઈ.પટેલ ઈપ્કોવાલા કોલેજ ઓફ કોમર્સ, પેટલાદ
 • આર્ટસ-સાયન્સ એન્ડ આર.એ.પટેલ કોમર્સ કોલજે, ભાદરણ
 • પટેલ જે. બી.રૂડેલવાલા આર્ટસ, પટેલ એ. એમ. રુડેલાવાલા કોમર્સ અને પટેલ જે.ડી.કે.દાવોલવાળા સાયન્સ કોલેજ, બોરસદ
 • શ્રીમતિ એસ.આઈ.પટેલ ઈપ્કોવાલા કોલેજ ઓફ કોમર્સ, પેટલાદ
 • બી.જે.વી. મહાવિદ્યાલય, વિદ્યાનગર
 • એસ.એમ.પટેલ કોલેજ ઓફ હોમ સાયન્સ, વિદ્યાનગર
 • વી.પી. એન્ડ આર.પી.ટી.પી. સાયન્સ કોલેજ, વિદ્યાનગર
 • નલિની અરવિંદ અને ટી.વી. પટેલ આર્ટસ કોલેજ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ
 • આણંદ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ
 • આણંદ કોમર્સ કોલેજ, આણંદ
 • આણંદ લૉ કોલેજ, આણંદ
 • સી.પી.પટેલ એન્ડ એફ.એચ.શાહ કોમર્સ કોલેજ, આણંદ
 • એમ.બી.પટેલ સાયન્સ કોલેજ, આણંદ
 • એન.એસ.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ